TÁMOP 3.3.8.B-12

Az esélyegyenlőség jegyében

A Cecei Általános Iskola pedagógiai céljai között a korábbi években is fontos szerepet kapott az esélyegyenlőség megteremtése az oktatás területén. Ennek érdekében sikeres integrációs programokat valósítottunk meg az elmúlt tanévekben, amelynek eredményeként szép sikereket értünk el és rengeteg tapasztalatot szereztünk a halmozottan hátrányos, illetve hátrányos helyzetű tanulók együttnevelésében. Ezért is mertünk belevágni abba a lehetőségbe, amelyre a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek köszönhetően nyílt lehetőségünk. Pályázatot nyújtottunk be az oktatási esélyegyenlőséget támogató kiírásra és ott sikeresen szerepelt a TÁMOP 3.3.8B-12-2012-066 azonosító számú beadványunk. Az elnyert támogatásból 2013. augusztus 15-től kezdődően a 2013-14. és a 2014-15. tanévben további fejlesztésekre nyílik lehetőség az integráció jegyében. Ennek keretében több pedagógus képzés és tréning, hospitálási lehetőség, jó gyakorlat továbbfejlesztés valósul meg, de lehetőségünk nyílik együttműködést kialakítani a helyi és térségi civil szervezetekkel, kisebbségi önkormányzatokkal. A bevont diákok számára egyéni fejlesztési tervek alapján biztosítunk képzéseket, szabadidős tevékenységeket, szakköröket. Az így megvalósuló programok tovább gazdagítják majd intézményünk képzési palettáját, hiszen minden diákunk számára biztosítjuk a részvétel lehetőségét ezeken az alkalmakon. A pályázati célok megvalósításához a kedvezményezett Cecei Általános Iskola 24.173.770 forintot nyert el az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásában.

Hírek, események

Roma délután a Cecei Általános Iskolában (2015. május 06.)

A Cecei Általános Iskola TÁMOP 3.3.8.B-12-2012-0066 azonosító számú pályázatának nem titkolt szándéka, hogy diákjaik ízelítőt kapjanak a roma hagyományokról, a roma értékrend sajátosságairól.

Ennek keretében rendezték meg 2015. május 6-án, délután az első hagyományőrző roma délutánjukat. A program során Király László igazgató úr ismertette a vendégekkel a pályázat céljait és kihangsúlyozta ennek a délutánnak a projektbe való illeszkedését.

Ezután Pongó Ignác úr, az Országos Roma Önkormányzat képviselője tartott előadást a felnőtteknek és gyereknek. Bemutatta a cigány népcsooportok sajátosságait, kicsit a cecei és németkéri viszonyokra is utalva, majd beszélt a hagyományos roma foglalkozások sajátosságairól és jellemezőiről is. Külön kitért arra is, hogy minden roma legyen büszke a származására, őrizze a hagyományait, tisztelje az idősebb cigányokat, tanuljon tőlük.

A délután folytatásaként a kajdacsi Cigány Hagyományőrző Együttes előadásában hallhattak dalokat, amiket gitárral, tangóharmonikával és ceglédi kannával kísértek. A fiatalokból álló csoport nagy sikert aratott zenélésével. Közösen megtanulták a cigány himnuszt, amit az összes vendég együtt énekelt a zenészekkel.

Ezután Sárköziné Rafai Nikoletta németkéri cigány táncos előadásában láthattak tradicionális cigánytáncokat. Külön öröm volt számukra, hogy Nikoletta egy gyönyörű ruhában vett részt a fellépésen, ami színeiben és mintájában is bemutatta a roma sajátosságokat. Olyan vidámra sikerült a fellépése, hogy többen arra is vállalkoztak, hogy együtt táncoljanak vele egy táncház keretében.

A program zárása a cigány pogácsa megkóstolása volt, amit az egyik cecei szülő, Rafaelné Tóth Csilla sütött a vendégek számára. Annyira ízlett a résztvevőknek, hogy a több kilónyi cigány pogácsát hamar elkapkodták.

Az iskola munkatársai és diákjai köszönetüket fejezik mindazoknak, akik szereplésükkel és részvételükkel támogatták a diákok roma hagyományokról való ismeretszerzését!

Szabóné Várady Katalin, igh.

Szakmai nap a Cecei Általános Iskolában (2015. január 20.)

A Cecei Általános Iskola sikeresen valósítja meg a TÁMOP 3.3.8.B-12-2012-0066 azonosító számú pályázatot, amelynek címe: Mindenki egyért- Egy mindenkiért! Esélyegyenlőség alapú fejlesztés a Cecei Általános Iskolában. A pályázat keretében 2015. január 10-én intézményi szakmai napra került sor, amelynek fő célja volt, hogy a projektbe bevont pedagógusok, nevelők minél szélesebb körű ismereteket szerezzenek azokról a módszerekről, tanulásszervezési eljárásokról, amelyek sikeresen alkalmazhatók a tehetség felismerés, tehetséggondozás témakörében. A rendezvényre külső előadók, trénerek érkeztek intézményünkbe, akik előadások, interaktív csoportmunka és tréning formájában mutatták be, hogy milyen lehetőség nyílik a tehetségfejlesztésre a hátrányos helyzetű diákok aspektusából. Elemezték, hogy milyen lépések történtek eddig, melyek azok a módszerek, amelyek már meghonosodtak az intézményben és melyek azok a lehetőségek, amelyek még kipróbálás előtt állnak. A program keretében összegezték a gondolattérkép módszeréről szerzett ismereteiket, valamint a jobb- és bal agyfélteke aktivizálásának lehetőségeit is, ami a cecei iskola egyik sajátossága. A tudásmegosztás eredményeként sok olyan hasznos ötlet vetődött fel a nap folyamán, ami a pedagógusokat és az előadókat is támogatta az esélyteremtés és esélyegyenlőség kérdéskörében. Reményeink szerint ez a rendezvény is nagyban hozzájárul a pályázat sikeres megvalósításához.

Beszámolók

Pályaválasztási kirándulás (2013. október 21.)

A Cecei Általános Iskola 8. a és b osztályos tanulói 2013. október 18-án a TÁMOP 3.3.8.B-12-2012-0066 azonosító számú projekt keretében Székesfehérvárra utazott. A végzős tanulóink, illetve a pályázatba bevont felsős tanulók elsőnek a József Attila fiúkollégiumban tettek látogatást, ahol az igazgató úr kalauzolta a társaságot az épületben és elmesélte, hogy zajlik egy nap, mire számítsanak a beiratkozók. Utána következett a lányoknak a Nemes Nagy Ágnes lánykollégium megtekintése. Közben a fiúk a GRUNDFOS székesfehérvári gyárában tettek üzemlátogatást. Ez nagyon megnyerő arculatát festette a gyárnak, csak ámultunk a modern technika láttán. Ezután mentünk ki a Pályaválasztási kiállításra, a Türr István Szakképző Intézetbe. Itt nemcsak a megye a középiskolái képviseltették magukat, hanem más megye intézményei is itt voltak. Nagyon bőséges volt a „kínálat”, szinte át sem tudtuk tekinteni őket. Minden gyerek az őt érdeklő intézmény tanáraival, diákjaival beszélgethetett. Sok értékes információt kaptunk és emellett egy rendhagyó órán is részt vehettünk, ahol a gyerekek egy önismereti tesztet végigcsinálva megerősítést kaphattak az őket érdeklő szakterület alapján az iskolaválasztásra.

Balázsné Aranyos Judit és Tornócziné Bondor Csilla osztályfőnökök

Szülők képzése (2013. november 16.)

2013. november 16-án a TÁMOP 3.3.8.B-12-2012-0066 azonosító számú pályázat keretein belül stressz és konfliktuskezelő tréninget tartott Bogár László meghívott előadó a Cecei Általános Iskolában tanuló gyermekek szülei részére. A tréning két nagy témát érintett elsősorban. Az egyik a szülők által alkalmazott befolyásolási technikákat taglalta, amelyet a diákok otthoni motivációjában lehet eredményesen alkalmazni. A másik téma a tudatos meggyőzési technikák tudományát tárta fel a megjelent szülők előtt. A tréning során jó ötleteket kaphattak a részt vevők arra nézve, hogy milyen módon hogyan hathatnak gyermekeik érzelmére és az értelmére egyszerre, miközben, mint szülők hitelesek is maradjanak. A rendezvény nagyon jó hangulatban telt el, az előadó érdekes feladatokkal színesítette a programot, ami nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a megszerzett ismeretanyagot hasznosítani tudjuk a mindennapi nevelésben.

A Mohácsi Busójáráson jártunk! (2014. február 28.)

Nagy kalandban volt részük a TÁMOP3.3.8.B pályázatba bevont diákjainknak, amikor is ellátogathattak a minden évben megrendezésre kerülő Mohácsi busójárásra!

Izgalommal telve szálltak fel reggel az autóbuszra, hogy elinduljanak Szekszárd felé. Nevelőik tájékoztatásából, valamint az internetes információkból már sok mindent tudtak a hagyományokról, de ez akkor is nagy kaland. Az intézményben már nagy sikerrel megvalósították a jelmezes alakoskodást, erre a programra épült ennek a szép hagyománynak a megtekintése is.

Majdnem 2 órás utazás után végre megérkeztek és kiszállhattak a Duna menti városban. Ott már sok ember sétálgatott az utcákon, sok volt a kirakodó árus, a fő téren pedig nagy színpad várta a fellépőket.

Egyszer csak hangos kolompolással megindultak a szőrökbe öltözött busók, akik népes tömegben, kocsikat is húzva vonultak az érdeklődők sorai között. Ijesztgették, csúfolták a kíváncsiskodókat, akik sikoltozva ugrottak félre előttük. A Fő térre érve táncolni, mulatozni kezdtek, és igyekeztek bevonni másokat is. Nem csak hagyományos öltözeteket láttak, hanem modern kori busók is megjelentek közöttük.

A felvonulás után diákjaink megtekinthették az álarc készítés tudományát és együtt megnézték az igen csak borsos áron árusított maszkokat és jellemzőiket. Ötleteket is gyűjtöttek, hogy otthon hogyan lehetne ilyen maskarás felvonulással elijeszteni a telet, ami persze nem nagyon nehéz, mert kissé tavaszi a hangulat a hőmérsékletet tekintve.

A múzeumba ellátogatva megismerkedtek a hagyomány kialakulásának főbb állomásaival, a maszkok fejlődésével.

A kirándulás egy kis szabad programmal zárult, melynek során kisebb csoportokban körbe lehetett sétálni és időre kellett a buszhoz érkezni. Ez fontos nevelési célként szerepelt, vagyis az idegen környezetben való tájékozódás, az időkorlátok betartása, és az egymásra figyelés megvalósítása fontos szempont volt a kirándulás során.

Sok élménnyel telve ültek fel a buszra, és a késő délutáni órákban érkeztek haza. Hétfőn mindenkinek szívesen mesélték el élményeiket, tapasztalataikat a Mohácsi Busójárásról.

Szabóné Várady Katalin, szakmai vezető

Képek az eseményekről

Határtalanul Fenntarthatósági Témahét

Cece

Cece Nagyközség
honlapja

Ökoiskola

Óvoda

Cecei Óvoda
 

Digitális témahét