Szülőknek, diákoknak

Adatkezelési tájékoztató 2020. április 17.

TÁJÉKOZTATÓ A TANTERMEN KÍVÜLI, DIGITÁLIS MUNKARENDBEN VALÓ RÉSZVÉTEL SORÁN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSRŐL

A tantermen kívüli, digitális munkarendben végzett oktatás a már megszokott, tantermi órától eltérő adatkezeléseket is maga után vonhat. Az iskolában érvényesülő általános adatkezelési szabályokon túl az online térben megtartott órák során is kiemelt figyelmet fordítunk az adatvédelem és adatbiztonság érvényesülésére. Ennek egyik eleme ez a tájékoztatás is.

Az adatkezelő a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.), valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény értelmében a köznevelési intézmény.

Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei:

Cecei Általános Iskola
7013 Cece, Árpád u. 3.
Telefonszám: 06-25/505-140
e-mail: iskolacece@gmail.com

Az adatkezelés jogi háttere

Az adatkezelésre vonatkozóan számos jogszabály tartalmaz kötelező előírásokat. Ezek közül az egyik, amivel gyakran lehet találkozni a GDPR, de számos esetben az Infotörvényre is hivatkozik az adatkezelő.

Az adatkezelés jogalapja, a kezelt adatok köre

A tantermen kívüli, digitális munkarendben megvalósuló oktatás során a személyes adatok kezelését az előbb említett Általános Adatvédelmi Rendelet, a GDPR teszi jogszerűen lehetővé az iskola, mint köznevelési intézmény (adatkezelő) számára.

Az ún. jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja, vagyis ez az adatkezelés az oktatás keretében végzett feladatok végrehajtásához szükséges. A tanárok az oktatási-nevelési feladatuk elvégzése érdekében kezelhetik a tanulók személyes adatait.

Az oktatási-nevelési feladat során kezelt személyes adatok, így különösen a fénykép, videofelvétel, vagy hangfelvétel kezelésének célja

 • az ingyenes és kötelező alapfokú, valamint az

 • ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú nevelés-oktatáshoz való jog biztosítása,

 • a köznevelési intézmény jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása, és

 • a digitális munkarendben végzett oktatási tevékenység ellátásával kapcsolatos feladatok végzése, kapcsolattartás, az ismeretek átadása és az ismeret (számonkérés) vagy jelenlét ellenőrzése.

Csak a fent meghatározott célok elérése érdekében és azzal arányosan lehet kezelni az oktatás során keletkezett személyes adatokat, betartva az adatkezelésre vonatkozó alapelveket, biztonsági előírásokat.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés alapvetően az adatkezelési cél megvalósulásáig tart. Ezért a tantermen kívüli, digitális munkarendben végzett oktatás során keletkezett, a tanulóról készült, vagy a tanuló saját magáról készített és elküldött fénykép, videofelvétel vagy hangfelvétel adatokat a pedagógus az értékelés megtörténte után, de legkésőbb a tanév végén haladéktalanul, vissza nem állítható módon törölni köteles.

Adatbiztonság

Tekintettel arra, hogy a személyes adatok kezelése nem csak az iskola falain belül történik, a biztonságos környezet megteremtése közös feladat, így mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy megakadályozzuk az adatkezeléshez használt eszközök, adattárak, belépési jelszavak stb. illetéktelenek (a családtagok is ennek minősülhetnek) általi hozzáférését. Mindezekre tekintettel el kell kerülni a tanulók (szülői felügyeletet gyakorló személy) által megküldött/feltöltött videók adathordozóra történő kimásolását.

A pedagógust a tanulóval kapcsolatosan tudomására jutott adatok vonatkozásában az Nkt. alapján titoktartási kötelezettség terheli.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok érvényesítése és a jogorvoslati lehetőségek

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és a tanuló jogainak védelme érdekében a tájékoztatás megadása, az adatokba történő betekintés biztosítása, illetve azokról másolat kiadása is az érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) személyének azonosításához kötött.

Kiskorú tanuló esetén, a szülői felügyeletet gyakorló személy gyakorolhatja ezeket a jogokat.

Az adatkezelő, az érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon belül elbírálja és döntéséről a kérelmet benyújtót írásban vagy elektronikusan benyújtott kérelem esetén elektronikus úton értesíti.

Tájékoztatás és hozzáférés joga

Az adatkezeléssel érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) a köznevelési intézményhez, mint adatkezelőhöz eljutatott kérelmében tájékoztatást kérhet arról, hogy a tantermen kívüli, digitális munkarendben végzett feladatellátás során készült-e a tanulóról felvétel, és ha igen, milyen felvételek készültek.

Az adatkezeléssel érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) a köznevelési intézményhez, mint adatkezelőhöz eljutatott kérelmében tájékoztatást kérhet arról, hogy ki, milyen jogalapon, milyen adatkezelési célból, mennyi ideig és milyen személyes adatokat kezel a tanulóról, továbbá arról, hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, a tanuló mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a tanuló személyes adatait.

Helyesbítéshez való jog

Az adatkezelés jellegére tekintettel az érintett helyesbítéshez való jogának gyakorlása logikailag kizárt.

Tiltakozás joga

A tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy), a tanuló saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az adatkezelő a személyes adatokat a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné.

Törléshez való jog

A tájékoztatóban ismertetett adatkezelés kapcsán a tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) csak akkor élhet a törléshez való jogával, ha az adatkezelő köznevelési intézmény közfeladat ellátása keretében végzett feladata végrehajtásához az adat nem szükséges.

A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

A tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) kérheti, hogy a tanuló személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza, amennyiben az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen. Ez utóbbi esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Jogorvoslathoz való jog

Ha az feltételezhető, hogy sérültek a tanuló adatkezeléssel kapcsolatos jogai, az adatkezelő a tanuló személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor

 • az iskolához, mint adatkezelőhöz lehet fordulni, vagy

 • lehet kérni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu) vizsgálatát, továbbá

 • lehetőség van a személyes adatok védelme érdekében bírósághoz fordulni.

Beiratkozás a 2020/2021. tanévre 2020. április 6.

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik. Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába.

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg. A felület kezeléséről segítséget a KRÉTA Tudásbázis felülete nyújt Önöknek:

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761106

Intézményünk felvételi körzete:

https://kir.hu/KIR2_KORZET_3H/Pub/JelReszletes/11823

A beiratkozás szakaszai:

A beiratkozás két szakaszban történik:

1) A beiratkozás első szakaszában 2020. április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik

 • nem állami fenntartású általános iskolába, vagy
 • állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják gyermeküket beíratni.

A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index oldalon találhatja meg.

2) A beiratkozás második szakaszában 2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket:

 • olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely azonban nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola1.
 • a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába2 kívánják beíratni.

Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába, aki nem nyert felvételt az első szakaszban, illetve nem adta be a jelentkezését más általános iskolába. Ebben a szakaszban szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretnének beíratni. Tájékoztatásul jelezzük, hogy a gyermek automatikus felvétele a lakóhelye alapján körzetes általános iskolában létesül [az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata 2. d) pontja szerint]. Amennyiben Ön a lakóhelyétől eltérő tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánja beíratni a gyermekét, kérem, hogy vegye fel a kapcsolatot az érintett általános iskolával.

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján történik meg.

 • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
 • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt. Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.

Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén - az adatok megadását követően - az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe. Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény biztosítja.

* Felhívjuk a figyelmet, hogy iskolánk esetében az első/második szakaszban van lehetőség a beiratkozás folyamatának ügyintézésére (Itt az iskolára vonatkozóan kell megfogalmazni a szöveget. Amennyiben mindkét szakasz igaz, akkor az első szakaszhoz pontosan meg kell fogalmazni, hogy milyen tagozat (sport, emelt szintű művészet, nemzetiségi) választására van lehetőség.)

Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, a köznevelési intézmények lehetőséget biztosítanak a személyes ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.

* Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására naponta 9-15 óráig van lehetőség az előzetesen telefonon vagy e-mail-ben egyeztetett időpontban.

Elérhetőségeink:

Telefonszám: 06-25/505-140

E-mail: iskolacece@gmail.com

Felhívjuk figyelmét, hogy a két szakaszban történő beiratkozás során a második szakaszban csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét.

1 Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6) bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.

2 Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6) bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.

Elektronikus beíratkozás 2019. december 6.

2019 áprilisában már választhatják gyermekük általános iskolai beiratkozásakor az online ügyintézés lehetőségét, amelynek során az adatokat a KRÉTA rendszer felületén vagy a https://eugyintezes.e-kreta.hu weboldalon történő regisztráció után, a beiratkozáshoz szükséges adatlapokat a szülők már előzetesen otthonról is online kitölthetik. Az online jelentkezést követően az intézményben már csak a szükséges igazolásokat kell bemutatni, ami sokkal gyorsabbá és kényelmesebbé teszi az adminisztrációt.

Tájékoztató 2019. március 29.

Kedves Szülők és Hozzátartozók!

2019. április 4-én, csütörtökön és 5-én, pénteken a délutáni foglalkozások, a napközi és tanulószoba elmarad, mert a pedagógusok továbbképzésen vesznek részt. A gyermekek az 5. vagy 6. óra után mennek haza, akkor, amikor végeztek. Hideg ebéd lesz. Azoknak, akik nem tudják megoldani a gyermekük felügyeletét, egy „gyűjtő” csoportban felügyeletet biztosítunk 1-8. osztályig. Kérem, hogy erre az igényt kedd 12 óráig jelezzék Farkas Márta iskolatitkárnál!

Megértésüket előre is köszönjük!

Az iskola vezetősége

Meghívó 2019. március 29.

Kedves Szülők, Hozzátartozók!

Nagy szeretettel, meghívjuk Önöket, a 2019. április 3-án, szerdán 15 órától az iskolában tartandó iskolába hívogató, tájékoztató megbeszélésünkre, ahol találkozhatnak a leendő első osztályos tanítónénikkel is. Gyermekeik a megbeszélés ideje alatt játékos foglalkozáson vesznek részt, míg Önök megismerkedhetnek az iskola mindennapi tevékenységeivel. Kérjük, kérdésekkel is készüljenek, amikre igyekszünk majd válaszolni!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Cece, 2019. április 01.

Király László, ig.

Szülői Közösségi Bál 2019. március 27.

Nagy hagyománya van a szülők és pedagógusok szereplésének a Cecei Általános Iskolában. Szívesen lépnek fel együtt, hiszen a tanév során is több olyan program van az iskolában, amikor a szülők együtt dolgoznak a diákok érdekében, vagy őket segítve, közösen, hiszen a gyermekek nevelése során a példamutatás is nagyon fontos.

2019. március 24-én, szombaton 18 órától a Művelődési Házban ismét összefogtak szülők, pedagógusok és támogatók egyaránt, hogy egy szórakoztató műsorral kedveskedjenek a vendégeknek. A műsor folyamán részesei lehettünk egy divatbemutatónak, ahol a Killerné Zója alkotta ruhaköltemények keltek életre- újságpapírból. A tervező így bemutatta, hogy a Fenntarthatósági témahéthez kapcsolódva, lehet az újságokat is (köztük a Fejér Megyei Hírlapot) más, „nemes” célokra is használni.

Ezután a Sáregresi Népdalkör adta elő a Pöttyös a Tuti című előadását, ahol az idősebb korosztály is bemutatta, hogy nem csak a húsz éveseké a világ! Zenés, táncos előadásuk nagy sikert aratott!

Ezután a Szulejmán szultán háreme című előadást tekinthették meg a vendégek a cecei iskola szülőinek előadásában.

A következő műsorszám az újonnan alakult Őrült Nők Ketrece cecei tánccsoport, charleston előadása volt, ami igazi színfoltot jelentett a szereplők palettáján. Korhű ruhákban táncolták a lányok és asszonyok az 1920-as évek kedvelt táncos műfaját, vajai- Kovács Viktória vezetésével, amit nagy tapssal értékeltek a vendégek.

A következő program a Sáregresi Csipet Csapat modern tánc előadása volt.

A folytatásban a cecei Hip Hop táncsoport örvendeztette meg a nézőket, amit Ferenczi Roland és Bali Péter pedagógusok vicces párbeszéde követett. A tanár urak párbeszédét a pedagógusok Don Quijote című dala követett.

A műsort a cecei szülők táncos előadása és power point bemutatója zárta, szintén nagy tapssal díjazva.

Az est finom falatokkal, tombolával és a Szabó zenekar jóvoltából, jó zenével folytatódott.

Szeretnénk az iskola vezetősége nevében megköszönni mindazoknak a támogatását és segítségét, akik valamilyen formában hozzájárultak a Szülői Közösségi Bál sikeres megvalósulásához!

Köszönjük, hogy sokan fogtak össze, ezért a nemes ügyért, vagyis, hogy támogassák a Cecei Általános Iskola diákjait! Külön köszönet illeti Somogyi Tiborné Henit, aki a közösség vezetőjeként koordinálta ezt a kiváló programot!

Szabóné Várady Katalin, igh.

Madáretető készítés 2019. február 12.

Már hetedik éve szervezik meg a madarakról való téli gondoskodást a cecei iskolában, ahol büszkén viselik a Madárbarát Iskolai címet. Nem csupán eleséggel töltik fel a kihelyezett etetőket, hanem minden évben, januárban madáretető készítő felhívással is ösztönzik a diákokat és a szülőket a madarakról való gondoskodásra. Nem csupán a diákok által készített, természetes anyagból készült etetőket várnak, nagyon örülnek azoknak is, amiket a szülőkkel együtt készítettek a diákok, a közös élményeket gazdagítva.

2019. februárjában közel 20 madáretető érkezett a felhívásra, amit ajándékcsomagokkal díjaztak a pedagógusok a helyi Diákönkormányzat jóvoltából.

A szorgalmas kis madárvédők a következők voltak:

 1. évfolyam: Patai Rózsa Krisztina és Ihász Ferenc István, Kocsi- Horváth Lóránt, Trázer Luca, Szabó Luca Loretta, Ferenczi Réka, Kovács Katica
 2. évfolyam: Nyikos Balázs, Mészáros Kristóf Ádám
 3. évfolyam: Szeder Márk, Németh Sándor, Szabó Flóra, Szabó Zoltán, Kovács Izabella
 4. évfolyam: Boris Bernadett és Norbert, Kocsi- Horváth Péter, Nyikos Tímea, Ocsovai Milán
 5. évfolyam: Takács Janka
 6. évfolyam: Baumann Dóra, Szabó Szeverin

Köszönjük diákjainknak és családtagjaiknak, hogy az iskolánk céljaival azonosulni tudnak és gondoskodnak a „kis vendégeinkről”, akik a nyári időszakban meg is hálálják a gondoskodást a sok kártevő elpusztításával!

Szabóné Várady Katalin, igh.

Tájékoztatás 2018. november 27.
Nyílt napok beosztása 2018. november 18.
2018. november
Óra19. (hétfő)20. (kedd)21. (szerda)22. (csütörtök)23. (péntek)
1.Sohárné M. 1. o.
Földiné K.magyar 4.a
Szücsné I. 4.b
Horváth Á. 3. o
Kaczné J. 2. o
Kélingerné Sz. 6.a matemat.Ferenczi R. 5.a magyarKirály László 8.a földrajz
2.Csajtainé Á. kémia 7. o
Lajtos E. 5.a matemat.
Ráczné J. 6.b angol
Földiné K.magyar 4.a
Szücsné I. 4.b
Horváth Á. 3.o
Kaczné J. 2. o
Csajtainé Á.term. 6.aBoros Lilla 4. a angol
Ferenczi R. 5. b magyar
Tornócziné Cs. 6.b ének
3.Ferencziné C. 6.b infó
Tornócziné Cs. 8. b ének
Komáromi É. 1. o környezetRáczné J. 5. b angol
Südi L. 5.a tört.
Boros Lilla 4. b angol
4.Lajtos E. 7.a matemat.Kélingerné Sz. 8. a matemat.Ferencziné C. 7. a magyar
5.Südi L. 5. b tört.
6.Borosné I.5. o testn.
Király L. 7. o. földrajz
Borosné I.6. o testn.
Őszi szünet 2018. október 25.

Kedves Diákok és Hozzátartozók!

A Cecei Általános Iskola pedagógusai nevében
pihenésben és feltöltődésben egyaránt gazdag őszi szünetet kívánunk mindenkinek!

Találkozunk 2018. november 5-én, hétfőn!

Papírgyűjtés tudnivalók 2018. október 12.

Kedves Szülők és Hozzátartozók!

A Cecei Ált. Iskolában, rajtunk kívül álló okok miatt, egy kicsit változott az összegyűjtött papírok átvételének a rendje.

Kérjük Önöket, hogy próbáljanak alkalmazkodni ezekhez az időpontokhoz, és a megértésüket előre is köszönjük!

Helyszín: Az iskola gazdasági, hátsó bejárata, a tornaterem mellett

Átvett anyagok: karton külön és egyéb papír külön konténerben, de egyben számolva a mennyiséget

Időpontok:

2018. október 19. péntek 13 órától 16 óráig
2018. október 24. szerda 8 órától 17 óráig

Kérjük, hogy amennyiben ezek az időpontok nem megfelelőek, akkor egyénileg egyeztessenek az osztályfőnökökkel és Sohárné Bali Mária szervezővel!

Köszönettel várjuk a felesleges papírokat!

Az iskola munkatársai

Papírgyűjtés! 2018. szeptember 25.

A Cecei Általános Iskolában

2018. október 19-én, pénteken
és
2018. október 24-én, szerdán

rendezzük meg az őszi papírgyűjtési akciónkat!

Kérjük, hogy mindenki vegyen részt a papírgyűjtési akciónkban!

Tegyünk együtt környezetünk és Földünk védelméért!

Mátyás király útján témahét 2018. szeptember 24.
Tájékoztató anyag alsó tagozatos tanulók számára 2018. május 31.

Tájékoztató anyag alsó tagozatos tanulók számára az egységes európai segélyhívó szám használatával kapcsolatos tudnivalókról

Vészhelyzetek nem gyakran történnek, de ha igen, akkor fontos, hogy gyorsan érkezzen a segítség. Senki sem szeretné, ha például egy baleset esetén még keresgélni kelljen az interneten, hogy honnan lehetne segítséget hívni. Erre jött létre a 112. A 112 hívásával egyszerűen és gyorsan segítséghez lehet jutni. Ha bármi baj, baleset történik és nincs ott felnőtt, akitől segítséget kérhetnél, akkor hívd a 112-t! A segélyhívásokat éjjel-nappal mindig felveszi valaki, aki tudja, mit kell tenni vészhelyzet esetén.

A 112 tárcsázásával elérheted a tűzoltókat, rendőröket és a mentőket is.

Mikor ne hívd a 112-t?

Például:

 • Valótlan esemény bejelentése
 • Ha éhes vagy, ha nem találod a játékaidat, ha mérges vagy a testvéredre stb.
 • Elfelejtetted a PIN kódod
 • Szórakozni vagy játszani szeretnél a telefonvonallal
 • Csak a telefon működőképességét szeretnéd kipróbálni
 • Unatkozol
 • Időjárást szeretnéd tudni
 • Soha ne hívd a 112-t szórakozásból vagy csak azért, mert kíváncsi vagy mi fog történni!
 • Soha ne hívd a 112-t, ha egy nagyobb gyerek próbál rávenni, hogy telefonálj, de te látod, hogy nincs semmilyen vészhelyzet! Amikor ok nélkül használod a segélyhívást, talán olyantól veszed el a segítséget, aki életveszélyben van.

Mikor hívd a 112-t?

 • Életveszély esetén (családtagjaid, vagy a körülötted lévők rosszul vannak, megsérültek)
 • Baleseteknél: közúti, légi, vasúti baleset esetén
 • Mérgezés, vagy ha veszélyes anyag kerül a levegőbe
 • Tűz, földrengés, árvíz, viharkár, épületomlás, gázszivárgás
 • Bűncselekmény esetén: pl. emberölés, fegyveres rablás, lopás, verekedés
 • Ha nem találod a szüleidet, vagy te találkozol olyan gyerekkel, aki a szüleit keresi
 • Gépkocsiba hagyott felügyelet nélküli kisgyermeket vagy állatot látsz

Fontos, hogy mielőtt a 112-t hívnád, előbb te magad legyél biztonságban.

Előfordulhat, hogy Neked kell majd felhívnod a Segélyhívó Központot. Például ha kigyullad a ház, akkor előbb menj ki az épületből, mielőtt telefonálnál. Biztosan ideges leszel vagy félni fogsz telefonálni, de ne aggódj, ez teljesen normális. A segélyhívásokat fogadók hozzá vannak szokva, hogy aggódó, félő emberekkel beszéljenek, tudni fogják, mit kell tenni. Te csak maradj olyan nyugodt, amilyen csak tudsz és válaszolj minden feltett kérdésre.

Ezt fogják Tőled kérdezni:

 • Hol történt az esemény? Nézz körül, hogy milyen épületeket látsz, buszmegállót stb.)
 • Mi történt?
 • Kinek van szüksége segítségre?
 • Milyen telefonszámon tudnak majd visszahívni?
 • Életveszélyben van-e valaki?
 • Vannak-e sérültek? Hány sérült van?
 • Tüzet, füstöt, lángokat látsz-e?
 • Veszélyben érzed-e magad?

Ha felhívtad a 112-t, maradj vonalban addig, amíg a hívásfogadó operátor nem mondja, hogy lerakhatod a telefont. Próbálj meg minden kérdésre tisztán, érthetően válaszolni.

Érdekesség:

Mint ti is tudjátok, a kutya az ember leghűségesebb barátja. Egyszer Amerikában történt egy olyan eset, amikor egy kutya hívta a segélyhívó központot. Egy kerekes székes nénit segítő kutyát betanítottak arra, hogy amikor a gazdáját baleset éri, telefonáljon. Egyszer, amikor a gazdája kiesett a kerekesszékből, a kutya gyorshívóval felhívta a segélyhívó központot, odavitte a telefont a gazdájának, akinek így segítséget tudtak nyújtani.

Interaktív szituációs feladat:

Képzeld el, te mit tennél Liza helyében a következő szituációban.

Liza és a testvére, Botond kimentek játszani. Botond úgy döntött, hogy futva megy le az erdő szélén lévő dombon. Futás közben hirtelen elesett és bukdácsolva, nagy sebességgel tehetetlenül gurult le a domb aljába. Liza utána eredt, hogy segítsen, remélve, hogy nem történt nagy baj. De már messziről látta, hogy Botond vérzik, nem állt fel, még mindig a földön fekszik. Mit kell tennie Lizának?

 • Először is szét kell néznie, nincs-e egy felnőtt a közelben, akitől segítséget kérhet.
 • Ha senki sincs a közelben, akkor neki kell telefonon segítséget hívnia.
 • Ha fel kell hívnia a 112 segélyhívó számot, a következőket kell tennie:
  • vegyen egy mély levegőt és próbáljon megnyugodni
  • hívja a 112-t
  • mondja el a segélyhívó operátornak, hogy baj történt
  • mondja el a nevét és a helyet ahol van, minél pontosabban
  • el kell mondani röviden, hogy mi történt
  • válaszolni kell a feltett kérdésekre
  • vonalban kell maradni mindaddig, amíg az operátor nem mondja, hogy leteheti a telefont

Amikor egy sérülthöz sietsz segíteni, mint Liza Botondhoz, mindig előbb nézz körbe, biztonságosan oda tudsz-e menni! Maradj a sérülttel mindaddig, amíg nem érkezik valaki, aki segíteni tud.

A fenti példákon is láthatjátok, hogy mennyire fontos a gyors segítségnyújtás, akár emberéletek múlhatnak rajta. Azonban csak akkor tud időben érkezni a segítség, ha a 112 segélyhívószámot csak indokolt esetben hívjátok!

Tájékoztató anyag a felső tagozatos és középiskolás tanulóknak 2018. május 31.

Tájékoztató anyag a felső tagozatos és középiskolás tanulóknak az egységes európai és a nemzeti segélyhívó számok használatával kapcsolatban

A 112-es segélyhívó központ az Országos Rendőr-főkapitányság egyik szervezeti egysége, ahol elvégzik a rendőrség, a mentők és tűzoltók értesítését.

Magyarországon a nemzeti segélyhívószámokat (104, 105, 107) nem szüntették meg, ezek egységesen a 112 európai segélyhívó számon csörögnek, melyeket a miskolci és a szombathelyi Hívásfogadó központban fogadnak a 112-es hívásfogadó operátorok.

Az Európai Segélyhívó szám:

 • Európa szerte elérhető
 • körzeti szám nélkül hívható (elegendő a 112 szám tárcsázása)
 • ingyenes
 • elsőbbsége van mind a mobil, mind a vonalas hálózatokon
 • akár külföldi személyek is hívhatják, mert operátoraink között többen beszélnek idegen nyelvet
 • minden mobilhálózatról hívható
 • a legtöbb mobiltelefonon billentyűzár feloldása nélkül is tárcsázható

2014. március 13. és 2017. december 31. között a hívásfogadó központok mindösszesen 17 247 761 hívást kezeltek, amelyből 3 698 485 volt valós segélykérés, és 11 687 867 intézkedést nem igénylő vagy rosszindulatú, „szórakozó” jellegű, azaz az összes a hívásfogadó központba érkező hívásokból közel 70 % volt az, ami nem igényelt intézkedést.

Mikor kell hívnunk a 112-t?

 • minden olyan esetben, amikor életveszély áll fenn. (pl.: beleszaladt valaki az üvegajtóba és nagyon vérzik, elesett a kerékpárral és betört a feje, eltört a keze);
 • baleseteknél: közúti, légi, vasúti, vízi baleset. (pl.: két autó összeütközött vagy felborult egy csónak);
 • mérgezés vagy kábítószer-túladagolása esetén, radioaktív sugárzás, vagy veszélyes anyag kiáramlása miatt;
 • tűz, földrengés, árvíz, viharkár, épületomlás, gázszivárgás, szélsőséges meteorológiai helyzet;
 • valamilyen bűncselekmény szemtanúja, sértettje (pl.: emberölés, fegyveres rablás, lopás, garázdaság, verekedés);
 • eltűnt vagy öngyilkos szándékú személy megtalálásához kér segítséget a bejelentő, ismeretlen kisgyermek találásáról, kánikulában zárt gépkocsiban hagyott kisgyermekről vagy állatról, rendkívüli időjárási viszonyoknál hajléktalan személy közterületen alvásáról van információja;
 • a közlekedési jelzések megrongálódását, működésképtelenségét vagy egyéb vészhelyzeteket (pl.: gyerekek köveket dobálnak az autóútra), közlekedési akadályokat (pl.: közút veszélyes szennyeződése), közüzemi zavarokat (pl.: leszakadt veszélyes, szikrázó villanyvezeték, úttestre kidőlt fa, ami a közlekedést akadályozza) észlel a bejelentő;
 • rendkívüli halál történik (pl.: vízből kivetett elhunyt személy találása),
 • körözött vagy elővezetni kívánt személy, vagy körözött tárgy (gépjármű, ékszer) hollétéről van információja, talált tárgyról, elhagyott „gyanús csomagról”, állatról, esetleg álrendőrök, házaló ügynökök, házaló adománygyűjtők működéséről van tudomása.

Mi a teendő segélyhívás kezdeményezésekor?

 • ha vészhelyzetet észlelsz, először végy egy mély levegőt, majd higgadtan tárcsázd a 112-t;
 • a segélyhívást fogadó operátor bejelentkezése után röviden, világosan mondd el, hogy mi történt;
 • higgadtan közöld a neved, telefonszámod és a címet (helyszínt), ahol a vészhelyzet történt.

Az operátor által feltett legfontosabb kérdések:

 • Hol történt az esemény?
 • Mi történt? (Röviden mondd el a helyzetet, ebből az irányítást végző központ tudni fogja, hogy milyen jellegű és mértékű segítségre van szükség.)
 • Kinek van szüksége segítségre?
 • A bejelentő milyen telefonszámon hívható vissza? (Arra az esetre, ha címet szeretnének pontosítani, vagy hiányzik valamilyen adat.)
 • Van-e közvetlen életveszély?
 • Vannak-e sérültek? Hány sérült van? (A mentősök számára nagyon fontos, hogy hogyan, hány mentővel vonuljanak a helyszínre.)
 • Folyamatban van-e még az esemény, ha nem, akkor mennyi idő telt el az esemény és a bejelentés bekövetkezése között?
 • Van-e tűzre utaló jel?
 • Fontos, hogy az állampolgár a bejelentés során a lehető legpontosabban határozza meg az esemény helyszínét, egyértelmű cím hiányában annak megközelítési módját.

Ezekben az esetekben TILOS hívni a segélyhívó számot:

 • Valótlan esemény bejelentése.
 • Rosszindulatú hívás kezdeményezése. (Pl.: pizza rendelés, taxi szolgáltatás, csak beszélgetni akarsz)
 • Elfelejtetted a PIN kódod.
 • Szórakozni vagy játszani szeretnél a telefonvonallal.
 • Csak a telefon működőképességét szeretnéd kipróbálni.

Az indokolatlan hívások túlterhelhetik a rendszert, veszélybe sodorva azoknak az életét, akik valóban a készenléti szervek segítségére szorulnak!

Csak indokolt esetben hívd a 112-es segélyhívó számot!

A 112-es segélyhívó szám indokolatlan hívása a szabálysértésekről, a szabályértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény értelmében szabálysértésnek minősül, mely pénzbírságot vagy elzárást vonhat maga után. A pénzbírság legmagasabb összege százötvenezer forint.

3D-s filmbemutató 2018. május 23.

Tisztelt Szülők!

A Cecei Általános Iskola gyermeknapi ajándékkal szeretne kedveskedni az iskola tanulóinak. 2018.05.28-án hétfőn meghívtuk iskolánkba a tatabányai RELAX VIDEO Kft-t, akik 3D-s filmbemutatót fognak tartani diákjainknak!

A program minden diákunk számára ingyenes, a költségeket a Szülői Közösségi bál adományaiból fogja finanszírozni az intézmény! Ezúton is szeretnénk megköszönni a bál szervezőinek a felajánlását!

A filmvetítések az alábbi rendben lesznek megtartva:

10.00-10.45 - 1. és 2 évfolyam - film címe: Mesés kalandok
11.00-11.45 - 3. és 4. évfolyam - film címe: Négy évszak
12.00-12.45 - 5. és 6. évfolyam - film címe: Négy évszak
13.00-13.45 - 7. és 8. évfolyam - film címe: A Gerecsétől Új-Zélandig

A szervezők minden diák számára biztosítják a filmélményhez szükséges 3D szemüveget!

Az alábbi linken lehet információkat találni a programról: http://www.relaxvideo.hu/3d-vetites.html

Az ingyenes filmvetítés mellett lehetőség lesz Virtuális Valóság sisak (VR-sisak) kipróbálására is, de ez a szolgáltatás fakultatív, díja 200 Ft/fő!

Aki szeretné ezt az eszközt kipróbálni, az a díjat az előadás napján hozza magával és az osztályfőnökének adja át!

A további hagyományos gyermeknapi rendezvényeinkre 2018.06.11-én kerül sor!

Tájékoztató 2018. február 23.

Kedves Szülők!

2018. március 1-jén elkezdődik a kötelező úszásoktatás a Sárbogárdi Tanuszodában a 6. évfolyamosok számára. Az oktatás iskola időben, csütörtökönként, 8.00- 10.00 óráig valósul meg, az iskolai kötelező testnevelés órák terhére, vagyis tanórának minősül. A cecei diákok az alapi 6. évfolyamosokkal együtt vesznek részt a foglalkozásokon összesen 9 alkalommal.

Kérem, hogy a következő felszereléseket szerezzék be és egy külön táskában hozzák majd magukkal csütörtökön az iskolatáska mellett a diákok:

úszónadrág vagy fürdőruha, törölköző, gumi papucs, ha lehet úszószemüveg és sapka. A hosszú hajú lányoknak kötelező összefogni a hajukat.

Király László igazgató

Meghívó 2018. február 20.

Tisztelettel meghívjuk Önöket a Cecei Általános Iskola 2018/19-es tanévre tervezett Hit- és erkölcstan foglalkozások megszervezésével kapcsolatos tájékoztató megbeszélésére. A tájékoztatón bárki részt vehet, akinek hozzátartozója érintett a választásban, vagy a következő tanévben gyermeke az általános iskolában folytatja tanulmányait.

A Hit és - erkölcstan tájékoztató előadást 2018. március 6-án, kedden tartjuk 16 órától a Cecei Általános Iskolában (Cece, Árpád u. 3.).

Résztvevők:

 • Simon Andrea, katolikus hitoktató
 • Mocsáry Katalin, hitoktató, Hit Gyülekezete
 • Helter István, katolikus plébános
 • Gajdos János, református lelkész
 • az iskola nevelői

Mindenkit szeretettel várunk!

A vezetőség

Menetrend 2017. december 19.

Kedves Szülők és Kedves Diákjaink!

Kb. egy hét múlva elkezdődik a téli szünet, amivel kapcsolatosan szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét egy-két dátumra és tudnivalóra a Cecei Általános Iskolában.

2017. december 16-án, szombaton rendezik meg Cece Nagyközség Karácsonyi Kavalkádját a Művelődési Házban és a Szabadság téren. 13 órától a Művelődési Házban többek között fellépnek az iskola 4. évfolyamosai is. Szeretettel várunk mindenkit a szokásos pereccel és teával!

2017. december 18-án, hétfőn 14 órától a 4. évfolyamosok ellátogatnak az Őszirózsa Nyugdíjasklubba karácsonyváró műsorukkal.

2017. december 21-én, csütörtökön az „Erzsébet Karácsony” elnevezésű pályázat keretében Diótörő előadáson vesznek részt a pályázatba bevont diákok Budapesten az Erkel Színházban. Az érdekeltek már megkapták a menetrenddel kapcsolatos tájékoztatásokat.

2017. december 22-én, pénteken 8 órától karácsonyi ünnepség a Művelődési Házban a 4. évfolyamosok szervezésében. Tanítás ezen a napon 10:45-ig lesz, utána diákok mehetnek haza. A buszok ehhez alkalmazkodva indulnak Sáregresre és Vajtára.

2017. december 22-én, pénteken 15 órától Gyermekkarácsonyi ünnepség a református templomban.

2018. január 3. szerda, a szünet utáni első tanítási nap.

2018. január 24. szerda, 14 óra osztályozó vizsga a magántanulóknak és azoknak a diákoknak, akik a félév során 250 óránál többet hiányoztak. A kiértesítések megtörténtek.

2018. január 26. péntek, a 2017/18-as tanév I. félévének záró napja.

Minden kedves partnerünknek áldott, békés ünnepeket és boldog újévet kívánunk!

Boldog Karácsonyt!

A Cecei Általános Iskola pedagógusai

Tájékoztató 2017. augusztus 18.

Kedves Szülők, Hozzátartozók és Kedves Diákjaink!

Szeretnénk tájékoztatni Önöket néhány, a tanév kezdéssel kapcsolatos dátumról, teendőről. Iskolánkban a folyamatos munka 2017. augusztus 22-én, kedden kezdődik, mely dátumtól a pedagógusok és az iskola titkár a délelőtti órákban már elérhetők lesznek. Kérem, hogy mielőtt az iskolába indulnának, telefonon egyeztessenek a kollégákkal, ugyanis a következő napokban értekezletek és egyéb hivatalos elfoglaltságok várnak ránk, nem töltjük mindig Cecén a munkaidőnket.

A fontosabb időpontok és tudnivalók:

Javító vizsga

Az év végén elégtelen osztályzatot kapott diákok számára 2017. augusztus 24. csütörtök 9 óra. Amennyiben a diák nem jelenik meg, a javító vizsgája elégtelen osztályzatot ér el és kénytelen évet ismételni. Orvosi igazolást a vizsga megkezdéséig, vagyis 9 óráig fogadunk el.

Tankönyv osztás és adat egyeztetés

Mint arról már bizonyára értesültek, 1.-től 9. osztályig a diákok ingyenesen kapják a tankönyveket és a munkafüzeteket. A tankönyvek között sok a tartós tankönyv, ami azt jelenti, hogy nem minden évfolyamon kapnak új tankönyveket a gyerekek. A rendelet szerint az 1. és 2. évfolyamosok ingyenes tankönyvei nem tartósak, így azok a diákok saját tulajdonai lesznek. A tankönyv osztás napján a nem tartós könyveket vehetik át a szülők, ugyanis a tartós tankönyveket, melyek az iskolai könyvtár tulajdonát képezik, az első tanításai napon adjuk át, az átvételt igazoló aláírások után.

A tankönyv osztás időpontja 2017. augusztus 29. kedd, 8-tól 18 óráig.

Fontos lenne, hogy minél több szülővel tudjunk találkozni, ugyanis ezen a napon szeretnénk egyeztetni a menza, napközi és tanulószoba igényeket is. Ha valaki mégsem tud ezen a napon eljönni a könyvekért, pénteken, szeptember 1-jén természetesen megkapja a tankönyveket.

Kérem, hogy amennyiben az étkezés igénybevételéhez kedvezményt szeretnének igényelni, a szükséges igazolásokat, pl. 3, vagy több gyermekes, vagy gyermekvédelmi igazolás- a tankönyv osztáshoz hozzák magukkal! Szeretném kérni, hogy a szülők egyeztessék a diákokkal, hogy ebédelnek-e, vagy sem,hogy ne legyenek félreértések az ebédrendelés során!

Tanévnyitó ünnepség és első tanítási nap

A 2017/18-as tanévet 2017. szeptember 1-jén, pénteken 8 órakor nyitjuk meg. Ekkor történik az első évfolyamosok iskolai polgárrá fogadása. A rendezvény szervezői a 8. évfolyamosok, ők kísérik a leendő első osztályosokat is az ünnepségre. A kicsik gyülekezése a főbejáratnál lesz, ahol az óvó nénikkel is találkoznak.

A tanévnyitás után 11:45-ig lesz tanítás, ebéd az első napon nem lesz. Kérem, hogy a tankönyvek átadása miatt a diákok hozzák magukkal az iskolatáskát, és nagyon fontos, hogy inni- és ennivalót is hozzanak az első napon is! Az első napon az osztályfőnökök az órarendeket is ismertetik, ami 2017. szeptember 4-től, hétfőtől lesz érvényes, ami már teljes tanítás nap lesz, délután 16 óráig.

A vidéki diákjaink utaztatásának szervezése folyamatban van. Ebben az évben a sáregresiek utaznak korábban, majd a vajtai diákok. Ez így lesz az első tanítási napon is. Amennyiben kérdésük van, kérem, telefonáljanak a 25-505-140-es telefonszámra!

Jó pihenést kívánunk az elkövetkező nyári napokra!

Az iskola pedagógusai

Tájékoztatás 2017. június 27.

Tájékoztatás a Cecei Általános Iskola szüneti nyitvatartásáról

Kedves Szülők és Érdeklődők!

A Cecei Ált. Iskola munkatársai 2017. július 1-től 2017. augusztus 21-ig szabadságon lesznek.

Ügyeletet tartunk a következő időpontokban:

2017. július 06. szerdán 9:00-tól 13:00-ig
2017. július 12. szerdán 9:00-tól 13:00-ig
2017. július 19. szerdán 9:00-tól 13:00-ig
2017. július 26. szerdán 9:00-tól 13:00-ig
2017. augusztus 02. szerdán 9:00-tól 13:00-ig
2017. augusztus 09. szerdán 9:00-tól 13:00-ig
2017. augusztus 16. szerdán 9:00-tól 13:00-ig

Az ügyeleti napokon telefonon elérhetők vagyunk a 25-505-140-es számon.

Egyéb napokon a 06-20-491-7330-as telefonszámon.

Kérjük, hogy a bizonyítványok átvételét, iskolalátogatási igazolásokat lehetőleg ezeken a napokon intézzék!

Közlemény 2017. május 22.

Tisztelt Szülők!

A bejáró tanulók szállítását biztosító Dél-Mezőföldi Társulás közleménye szerint 2017.06.01. és 2017.06.02. napján a diákok szállítására használt iskolabuszt, helyettesítő kisbuszokkal kívánja pótolni. A helyettesítést Vajta, Cece és Sáregres községek falugondnoki busszal fogják megoldani.

A fenti okból előfordulhatnak kisebb csúszások a tanulók szállításában!

Megértésüket előre is köszönjük!

Felhívás 2017. április 7.

Kedves Támogatóink!

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a Cecei Iskoláért Közhasznú Alapítvány jogosult adójuk felajánlott 1%-nak fogadására!

Várjuk mindazok felajánlását, akik támogatni szeretnék a Cecei Általános Iskolát!

Adószámunk a következő:

18206311-1-07

Beiratkozás A 2017/2018-as tanévre 2017. április 4.
Beiratkozás
Felhívás 2017. április 4.

Kedves Szülők és Diákok!

2017. április 10-én, hétfőn 14:15-től tavaszi nagytakarítást rendezünk az iskola udvarán. Szeretnénk ezt a szép környezetet még szebbé varázsolni, ezért kérjük, hogy minél több felnőtt segítségével, gereblyével, seprűvel, kapával felszerelkezve, valamint vödrökkel, vagy vékákkal rakjunk rendet az udvaron.

A program első osztálytól nyolcadikig valósul meg. A vidéki tanulóknak nem lesz 14:15-ös busz, csak 16:00 órakor utaznak haza a tanulók. Ezen a napon nem lesz napközi és tanulószoba, minden diák részt vesz a munkálatokban. Kérjük, hogy ennek megfelelő öltözékben jöjjenek, és gumikesztyűt is hozzanak, ha szükséges!

Várjuk Önöket és gyermekeiket!

A Cecei Ált. Iskola pedagógusai

Meghívó 2017. február 20.

Tisztelettel meghívjuk Önöket a Cecei Általános Iskola 2017/18-as tanévre tervezett Hit-és erkölcstan foglalkozások megszervezésével kapcsolatos tájékoztató megbeszélésre. A tájékoztatón bárki részt vehet, akinek hozzátartozója érintett a választásban, vagy a következő tanévben gyermeke az általános iskolában folytatja tanulmányait.

A Hit és - erkölcstan tájékoztató előadást 2017. március 7-én, kedden tartjuk 16 órától a Cecei Általános Iskolában (Cece, Árpád u. 3.).

Résztvevők:

 • Simon Andrea, katolikus hitoktató
 • Szüléné Mocsáry Katalin, hitoktató, Hit Gyülekezete
 • Helter István, katolikus plébános
 • Gajdos János, református lelkész
 • az iskola nevelői

Mindenkit szeretettel várunk!
A vezetőség

Tavaszi fényképezés 2017. február 14.

Tisztelt Szülők!

A tavaszi fényképezés beosztása a következő:

2017. március 1. /szerda/:

 • osztályok fényképezése
 • 1. és 2. évfolyam tanulói
 • 13 órától a testvérek fotózása, kérem a szülőket, hogy jelezzék, ezt a szándékukat a következő telefonszámon: 06-70/371-9613

2017. március 3. /péntek/:

 • 3. 4. 5. 6. és 7. évfolyam tanulói

A fényképek megrendelése:

A fotózást követően a kapott kód segítségével a szülő kiválasztja a képeket és a megrendelőlapot kitöltve visszahozza nekem.

A megrendelt fényképek átvételéről és azok kifizetéséről a későbbiekben kapnak tájékoztatást a szülők.

Tisztelettel: Kaczné Lajtos Judit

„Madárbarát” madáretető készítés 2017. február 7.

Az idei évben is meghirdettük a madáretető készítő felhívásunkat a cecei iskolában. A hagyományokhoz híven természetes anyagokból készített alkotásokat vártunk elemózsiával megtöltve, hiszen az elmúlt évtizedek leghidegebb telén a szárnyas vendégek is sokat fáznak és éheznek. Nagy örömünkre ismét sokan készítettek etetőket, amiket kihelyezhetünk az iskola parkjába. Szeretnénk köszönetünket kifejezni az ifjú alkotóknak és szüleiknek, hogy támogattak bennünket a madárvédelem szép küldetésében! Azok, akik gondoltak a fázó kismadarakra nem maradnak üres kézzel, hiszen munkájukért oklevelet és kis ajándékot vehetnek át!

Szabóné Várady Katalin - szervező pedagógus

Fecskefészek-felmérés! 2017. január 31.

A Cecei Általános Iskola csatlakozni szeretne a Magyar Madártani Egyesület kezdeményezéséhez, amelyet az intézménybe iskolatejet szállító Pusztaszabolcsi Agrár Zrt. is támogat. A kezdeményezés lényege, hogy szeretnék felmérni a településeken található fecskefészkek számát!

Szeretném, ha TE is hozzájárulnál a program sikeréhez! Ehhez semmi más dolgod nincsen, mint jelezni az iskolában, hogy hol láttál fecskefészket!

Ha láttál valahol fészket, akkor a következő adatokat kell megadnod:

NevedOsztályodTelepülésUtcanévfecskefajPárok számaépület jellege
       

A fecske faját könnyen meg tudod határozni a fészekről:

zárt fészek: molnárfecskefelül nyitott fészek: füstifecske
Fecskefészkek
Molnárfecske Füstifecske

Kérlek, ha tudsz fecskefészekről, akkor kérj az iskola titkárságán adatlapot és kitöltve hozd vissza!
Minden részvevő ajándékot fog kapni a szervezőktől!
Legyél TE is természetvédő!

Felhívás 2017. január 11.

Tisztelt Szülők!

Hivatkozva az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat felhívására, szeretném kérni Önöket, hogy amennyiben a gyermekük rosszullétre panaszkodik, fáj a hasa, hány, akkor ne engedjék el reggel iskolába. Kérjük, hogy menjenek el a gyermekorvoshoz, aki tud igazolást adni ebben az esetben.

Sajnos elég régóta hányás-hasmenés vírus van jelen a községekben, nehezen tudunk kilábalni belőle. Ennek ellenére sok diákunk úgy jön el a közösségbe, hogy éjszaka még rosszul volt. Le vannak gyengülve, rosszul érzik magukat, de e mellett megfertőzik a társaikat is.

Mi az iskolában folyamatosan fertőtlenítünk, sokat szellőztetünk, bíztatjuk a sok kézmosásra őket, lehetőleg otthon is tegyék ezeket minél gyakrabban. De a legfontosabb, hogy csak egészségesen jöjjenek iskolába!

Mindannyiunk érdekében köszönettel: Király László, igazgató

Baktérium vs. vírus
Tájékoztatás 2017. január 6.
Influenza elleni védőoltás
A nyílt óráinak beosztása 2016. november 10.

Kedves Szülők, Hozzátartozók!

Szeretettel várjuk Önöket a következő időpontokban és órákon a Cecei Általános Iskola nyílt hetén 2016. november 14-től november 18-ig.

ÓraHétfőKeddSzerdaCsütörtökPéntek
1. 7. ab testnevelés
Borosné Asbóth Ilona
6.a matematika
Nagy Ferencné

6. b magyar
Szücsné Takács Ilona
2. a magyar
Kaczné Lajtos Judit

2. b magyar
Szepesiné Palatinus Pálma

4. a matematika
Csajtainé Szabó Ágnes
3. a magyar
Fábián Enikő

3. b matematika
Sohárné Bali Mária

5. a matematika
Balázsné Aranyos Judit

5. b magyar
Szücsné Takács Ilona

7. b földrajz
Király
2. 1. o matematika
Horváth Ágnes, Győri László
4. a magyar
Szabóné Várady Katalin

6. b angol
Ráczné Pincési Julianna
2. a matematika
Kaczné Lajtos Judit

2. b matematika
Szepesiné Palatinus Pálma
3. a matematika
Fábián Enikő

3. b magyar
Sohárné Bali Mária

7. b magyar
Ferenczi Roland

8.a történelem
Ráczné Pincési Julianna
8. b történelem
Ferenczi Roland
3. 7. a kémia
Csajtainé Szabó Ágnes

1. o magyar
Horváth Ágnes, Győri László
4. a angol
Győri László

7. a fizika
Balázsné Aranyos Judit
4. b informatika
Tornócziné Bondor Csilla
5. b matematika
Nagy Ferencné

5.a magyar
Horváthné Sohár Eszter
4. 6.ab testnevelés
Borosné Asbóth Ilona

2. b rajz
Horváth Irénke
4. b magyar
Földi Józsefné
5. b ének
Tornócziné Bondor Csilla
8. b földrajz
Király László
5. 4. b angol
Győri László

Az iskola pedagógusai

Étkezési térítési díj befizetés 2016. október 7.

Kedves Szülők!

Az október havi kiszámlázott iskolai térítési díjakat, a Cecei Ált. Iskolában (Cece, Árpád u. 3.) az alábbi időpontokban lehet befizetni:

 • 2016. október 14. péntek 7:30-tól 9:00-ig
 • 2016. október 20. csütörtök 13:00-tól 15:00-ig

Amennyiben kérdésük, észrevételük lenne a térítési díjakkal kapcsolatosan, kérem, keressék Zuppon Andrea ügyintézőt a 25-505-150-es telefonszám 19. mellékén.

Szabóné Várady Katalin, igh.

Tájékoztató 2016. augusztus 24.

Szülői Tájékoztató a 2016. augusztus 29-től 2016. szeptember 5-ig terjedő időszakról

Augusztus 29. hétfő 8:00-tól 18:00 óráig tankönyvosztás az 1. teremben, a tanárival szemben

Augusztus 30. kedd 8:00-tól 12:00 óráig tankönyvosztás az 1. teremben, a tanárival szemben

Szeptember 01. csütörtök 8:00 tanévnyitó ünnepség:

 • ünneplőben érkezik mindenki, majd átöltözhetnek, ha hoznak váltóruhát
 • az idei évben a vajtai diákok érkeznek előbb azt iskolába, majd a sáregresiek, ez így lesz az első tanítási napon is
 • a diákok lepakolnak a termeikben, majd közösen kivonulnak a tanévnyitó ünnepségre az udvarra a nevelőikkel
 • az elsős diákok a főbejárattal szemben várakoznak a szülőkkel és a 8. évfolyamosokkal együtt, akik majd átkísérik őket az ünnepségre
 • a tanévnyitó után az elsős diákok a szülőkkel együtt bevonulnak a termükbe és ott meghallgatják az osztályfőnök tájékoztatóját, együtt elpakolják a felszereléseket, majd a szülők távoznak. Szükséges hozni a megvásárolt felszereléseket, könyveket, tízórait és innivalót
 • az elsősök után többi tanuló is bevonul a termekbe, ahol 3 osztályfőnöki órán vesznek részt
 • a tanítás 11:45-ig tart, utána mindenki hazamehet, ebéd nem lesz

Szeptember 02. péntek:

 • iskolába érkezés a szokott rendben
 • tanítás 8:00-tól 11:45-ig lesz órarend szerint, amit csütörtökön megismerhettek
 • ebéd nem lesz

Szeptember 05. hétfő:

 • tanítás órarend szerint lesz 8:00-tól 16:00-ig, napközi és tanulószoba, ebéd is lesz beosztás szerint
 • az iskolából a tanítási órák után, vagy 15:45 után lehet távozni

A továbbiakban a megszokott rend szerint haladunk.

Jó készülődést kívánunk mindenkinek és sikeres 2016/17-es tanévet!

A Cecei Általános Iskola pedagógusai

Határtalanul Fenntarthatósági Témahét

Cece

Cece Nagyközség
honlapja

Ökoiskola

Óvoda

Cecei Óvoda
 

Digitális témahét