EFOP-3.2.9-16-2016-00009
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése a Sárbogárdi járásban
Széchenyi 2020

Kedves Szülők és Hozzátartozók!

2017. szeptemberétől, az EFOP-3.2.9-16-2016-00009 - Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése a Sárbogárdi járásban, című pályázat megvalósítóiként lehetőség van arra, hogy találkozhassanak az iskolai szociális segítővel intézményünkben. A Cecei Általános Iskolában minden héten kedden 13 órától 15:30-ig fogadja az érdeklődőket, vagy segítségre szorulókat. Kérem, hogy az iskola telefonszámán előre jelezzék, ha igénybe vennék a szolgáltatást, mert a változásokat akkor tudjuk Önökkel egyeztetni! A segítő munkatárs az alábbi területeken várja a felnőtteket és fiatalokat:

Az iskolai/óvodai szociális segítő feladatai:

 • a szolgáltatási kör kialakítása, megtervezése,
 • egyéni esetkezelés és tanácsadás a tanulóknak és szülőknek
 • tanácsadás tanár-diák konfliktusban
 • tanácsadás és közvetítés szülő-gyerek kapcsolatban;
 • diákok-szülök delegálása különböző szakszolgálatokhoz

Családokkal végzett szociális munka

 • tanácsadás családoknak iskolai és egyéb életkérdésekben;
 • részvétel a szülő-tanár megbeszéléseken;
 • szülői értekezleten való részvétel.

Szociális csoportmunka

 • szociális csoportmunka vegyes, illetve specifikus csoportokban;
 • osztályközösségek támogatása csoport-módszerekkel;
 • diákszemináriumok különböző témákban;
 • pályaorientációs csoportok.

Közösségi szociális munka

 • együttműködés az adott városrész ifjúságsegítő csoportjával;
 • együttműködés a szülői munkaközösségekkel;
 • különböző kommunikációs lehetőségek bevezetése, szervezése diákok számára
 • programok tervezése és szervezése a szabadidő eltöltésére, illetve egymás támogatására;
 • részvétel az iskolai túrákon, osztálykirándulásokon, projektekben és pedagógiai napokon;
Helyzetelemzés

A társadalmi változások az utóbbi években nagyon sok olyan típusú problémát hoztak a felszínre, amelyek a gyermekek első közösségébe kerülésük során is felszínre törnek. Ilyen pl. az óvodáskorban az együttélés, a társas érintkezés szabályait kevéssé ismerő gyermekek számának megugrása, a hiperaktív és pszichés problémákkal küzdő gyermekek beilleszkedési zavarai, az agresszió megjelenése már kiskorban. Az óvodapedagógusok országos átlagot tekintve (KSH, 2014) csoportonként 22 gyermekkel foglalkoznak, ami ideális adatnak tűnik ahhoz, hogy a kicsik megfelelő szakmai ellátásban részesülhessenek. Ám a problémás gyermekek számának váratlan és drasztikus emelkedése felkészületlenül érte őket.

Az iskolákban már korábban érzékelték a pedagógusok a negatív tendenciák emelkedését, de az elmúlt 1-2 évben érezhetően letolódott a fiatalabb korosztályra is az olyan típusú problémák megjelenése, ami korábban nem fordult elő.

Az óvodapedagógusok nehezen kezelik ezeket az eseteket, különösen akkor, amikor a problémás gyermekek szülei elutasítóak, nem hajlandók együttműködni az intézménnyel a mindenki számára elfogadható megoldáson. Ezek hátterében a szakemberek által jól ismert tényezők állnak: a nagycsaládok szétesése, a klasszikus családmodell megszűnése, illetve a hagyományos családi funkciók megváltozása, diszfunkcionális családok számának emelkedése. Sok esetben hiányoznak a szülők nevelési-gondozási mintái, készségei, kommunikációs-konfliktuskezelő modelljei.

A nevelési-gondozási problémák esetén a gyermekkel és a családdal a közöttük lévő konfliktus helyzet felismeréséig az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység keretein belül foglakozni kell, valamint szükség esetén továbbirányítani az adekvát szolgáltatás felé. A gyermekkel, valamint a gyermek és a családdal folytatott preventív tevékenységek ellátásához az óvodákban és az iskolákban a szakembereknek, pedagógusoknak erre sem elegendő idejük, sem megfelelő szakmai kompetenciájuk nincsen, hiszen ez a feladat túlmutatat szakmai munkakörükön. A köznevelési intézményekben az óvodai és iskolai segítés, mint professzionális szociális, gyermekjóléti szolgáltatás megjelenése ezt a helyzetet orvosolja. A szociális munkás napi szintű jelenléte, tevékenysége a hangsúlyt a prevencióra helyezi, segít a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzésében, kompetenciát fejleszt, közvetít a gyermek és szülő, a gyermek és tanár, a szülő és tanár közti konfliktusok rendezésében, kapcsolatot épít és tart a társintézményekkel. A szociális szakember bevonása a problémás helyzetek felismerésében és megoldásában kiegyensúlyozottá teheti a köznevelési intézmény belső életét, segíti a gyermekek szocializációját, és javíthatja az iskolai teljesítményüket is.

Az óvodai és iskolai szociális segítő rendelkezik azokkal az ismeretekkel, illetve készségekkel, amelyek lehetővé teszik számára, hogy a gyermek fejlődését veszélyeztető problémákat korán felismerje, és azok elhárítása érdekében hatékony segítséget nyújtson az érintetteknek.

A segítő munka során nyújtott általános és speciális szolgáltatások célja, a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával az óvodás és iskoláskorú fiatalok egészségfejlesztése, sikeres iskolai előmenetelük támogatása, illetve veszélyeztetettségük megelőzése.

Az óvodai és iskolai szociális segítés sikerének kulcsa a célcsoporthoz közel vitt, egyszerűen igénybe vehető szolgáltatások, továbbá a változásokra gyorsan, rugalmasan, innovatív metódusokkal reagáló képzett szakemberek (felsőfokú szociális alapvégzettséggel rendelkező szakemberek) alkalmazása.

Az óvodai és iskolai szociális segítő olyan - óvodában, iskolában dolgozó, kollégiumban tevékenykedő - segítő szakember, aki elsődlegesen a gyermekek, tanulók veszélyeztetettségének megelőzésével, egészségfejlesztésben való közreműködéssel, prevencióval foglalkozik. Aktív résztvevője a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésének, illetve a felmerülő életvezetési, szociális problémák megoldásához nyújt segítséget az óvoda gyermekeinek, az iskola diákjainak, igény szerint pedagógusoknak, a nevelő-oktató munkát segítő szakembereknek (pl. dajka, gyermekfelügyelő, pedagógiai asszisztens, iskolaorvos, iskolai védőnő, iskolapszichológus, stb.), valamint szülőknek egyaránt.

A projekt átfogó célja az elsődleges prevenció megerősítésével az óvodás és iskolás gyermekek és fiatalok (köztük a szociálisan hátrányos helyzetűek) szociális jólétének, életminőségének javítása az óvodai és iskolai szociális segítés feladatellátás feltételeinek megteremtésével, szakmai tartalmának, a fenntartásához és rendszerszerű elterjesztéséhez szükséges humán és pénzügyi források meghatározásával.

Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység eszköztárának kialakítása, adaptálása, az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység kialakításának programja az adott intézményen belül felmerült problémáknak, a helyi viszonyoknak megfelelően. A program magában foglalja a szolgáltatás nyújtásának megtervezését, szervezését, a tevékenység kialakítását adott intézményre vonatkoztatva, ide értve a szolgáltatást nyújtó szakemberek biztosítását.

Cél a köznevelési intézmények és a család és gyermekjóléti szolgáltatások közös eljárásrendjének kialakítása.

A projekt részcéljai:

1. Óvodai és iskolai színtéren a szociális segítés eszköztárának kialakítása és megjelenítése (egyéni, csoportos és közösségi segítő tevékenységek keretében):

 • A gyermekek, tanulók, szülők, óvodapedagógusok, pedagógusok részére adekvát szakmai segítség nyújtása.
 • Az elsődleges prevenció megerősítése.
 • Az észlelő-és jelzőrendszer működésének segítése.
 • Egységes szemléleten alapuló szociális segítségnyújtás megszervezése.
 • A szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek helyzetét javító szolgáltatások nyújtása.
 • A veszélyeztetett gyermekek kiszűrése, a veszélyhelyzet megszűntetésében való segítség, ezen ismeret alapján prevenciós eszközök azonosítása, alkalmazása.

2. Kompetens szakemberek bevonása az óvodai-iskolai szociális segítésbe, készségeik, kompetenciáik fejlesztése helyi szinten:

 • szociális segítők kiválasztása, alkalmazása
 • esetmegbeszélés
 • szupervízió

3. Szakmai együttműködés rendszerének kialakítása a család-és gyermekjóléti központok és a köznevelési intézmények között (szervezeti keretek, eljárásrend, dokumentáció)

A projekt célcsoportja:

Közvetlen célcsoport:

 • Járásszékhely települési önkormányzat család-és gyermekjóléti központjai.

Közvetett célcsoport:

 • Az adott járás településeinek az óvodáiban, az általános iskoláiban és a középfokú köznevelési intézményekbe és kollégiumaikba járó gyermekek, fiatalok.
 • érintett szülők, nevelőszülők, gondviselők;
 • érintett óvodapedagógusok, pedagógusok, az érintett köznevelési intézmények közösségei (nevelőtestület; óvodai, iskolai csoport).
Határtalanul Fenntarthatósági Témahét

Cece

Cece Nagyközség
honlapja

Ökoiskola

Óvoda

Cecei Óvoda
 

Digitális témahét